BİYOLOJİK PAKET ARITMA

Mayer Kimya Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünitemiz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan ve havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup evsel nitelikli atıksuların arıtılması için tasarlanan üstün özellikli kompakt sistemlerdir. Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.

Mayer Kimya Paket Üniteler kolay taşınabilen ve kurulumu kolay yapılabilen sistemlerdir. Kompakt olarak tasarımı yapılmış olan Paket Ünitelerimiz üretim sonrası fabrika kontrolleri yapılarak teknik uzman ekibimiz tarafından saha montajı gerçekleştirilip devreye alınmaktadır. Atıksu miktarında değişkenlik olması durumunda mevcut sisteme kapasiteye göre paralel ya da seri ilave modüller eklenebilmektedir. Yer sıkıntısı yaşayan işletmeler için aynı reaktör içinde çözümler üretilebilmektedir. Mayer Kimya Paket Atıksu Arıtma Üniteleri, küçük yerleşimlerdeki arıtma tesislerinde probleme sebep olan değişken debi ve kirlilik koşullarında dahi mükemmel performans sağlamakta ve standartlara uyabilmektedir.

Mayer Kimya Paket üniteleri sağlam ve uzun ömürlüdür. Paket Atıksu Arıtma Tesislerimiz SBR (Ardışık Kesikli Aktif Çamur) Sistemine göre tasarlanmış olup; doldurma, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamaları tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirilmektedir. Aktif çamur bünyesindeki bakterilerin oksijen ihtiyacını karşılamak ve reaktör içerisinde tam karışım koşullarını sağlamak için blower (havalandırıcı) kullanılmaktadır. Blower tarafından temin edilen havanın diffüze bir şekilde atıksuya transfer edilebilmesi amacıyla tıkanmaz yapıya sahip özel membran tip diffüzörler kullanılmaktadır. Tesiste arıtılan su, deşarj pompası ile sistemden uzaklaştırılırken dezenfeksiyon amacı ile arıtılmış suya otomatik klor dozajı uygulanır.

Üniteler için ilave işletme odası ihtiyacı ve işletme kolaylığı sayesinde herhangi bir personel ihtiyacı yoktur. Düşük bakım maliyetleri de diğer alternatif proseslere göre daha caziptir. Blower, kumanda panosu ve klor dozaj pompası ünitenin içinde ve/veya üzerinde montajlı olarak sahaya sevk edilmektedir.

İsteğe bağlı uygulamalar;

- Atıksu terfi pompası

- Yedek blower

- Klor depo tankı ve dozaj pompası

- Yüzey koruma malzemesi değişikliği

- Toprağa gömülü tesisler için katodik koruma

- Su filtrasyon ünitesi

- Soğuk iklimler için termoizolasyon

- Çamur presleri

Kullanım Alanları;

- Köyler, Belde ve Belediyelerde

- Yazlık Siteler, Tatil köyleri ve Otellerde

- Okul, Hastane vb. Kamu Kuruluşlarında

- Konut ve Toplu Konutlarda

- Sanayi Tesislerinde

- Dinlenme tesisi – Kamplarda

- Şantiyelerde

Neden Paket Arıtma ?


- Minimum Yatırım ve İşletme Maliyeti

- Tam Otomatik İşletme

- Minimum Alan İhtiyacı

- Modüler olarak kapasite arttırma imkanı

- Hızlı üretim, kolay kurulum

- Geri Kazanım

- Gelliştirilebilir Otomasyon

- Yüksek arıtma verimi ve proses teknolojisi

- Kokusuz ve gürültüsüz çalışma

- Düşük Enerji Tüketimi

EVSEL ATIKSU ve BİYOLOJİK ARITMA NEDİR?

Atıksu evlerden, sanayi tesislerinden farklı ticari işletmelerden, kurumlardan ve benzer binalardan kullanıldıktan sonra boşaltılan sular atık su olarak tanımlanmaktadır.

Evsel atıksular renkli, pis görünüşlü ve içinde bir miktar çözünebilen ve çözünemeyen maddeler bulunmasına rağmen %99’nun su olduğu diğer kısımlar ise organik ve inorganik karışımlardan oluşmaktadır. Atık su içinde bakteri, protozoa, virus, helmint gibi patojenik olabilecek mikroorganizma türleri bulunabilmektedir. Atık sularda bulunan patojen organizmalar hastalıkla enfekte olmuş veya özel bir hastalığın taşıyıcıları olan insanlar tarafından deşarj edilmektedir. Atık sular içindeki alışılmış bakteriyel patojenik organizmalar, tifo, paratifo, dizanteri, diyare ve kolera gibi gastro intestinal sistem hastalıklarına yakalanmış insanlar tarafından boşaltılırlar.

Dünyada su kaynaklara hızla azalmaktadır. Bu kaynaklar arasında içilebilir kalitede olan su kaynakları da azalarak tükenme noktasına gelmiştir. Diğer yandan bir şekilde arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılan atık sular, miktarı her geçen gün azalan su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle var olan su kaynaklarının kirletilmemesi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması için atık suların arıtılması gerekmektedir. Arıtılan bu atık sular su karakterlerine göre çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Hızla azalan su kaynaklarının insanlık için çok önemli olduğu kabul edilerek, atık suların uygun arıtma işlemine tabi tutularak arıtılmasından sonra istenilen değerleri sağlaması halinde çeşitli alanlarda kullanılması mümkündür. Atıksu Arıtma işlemi, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun ıslah edilmesi işlemidir.

Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek, ve boşaltıldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçına atık su arıtma adı verilmektedir. Atık suyun niteliğine göre kullanılacak arıtma prosesleri de farklılık göstermektedir. Atık su içerisinde bulunan çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetler sonucu giderilmesi için biyolojik arıtma tesisi, atık su içerisinde çözünmüş veya askıda bulunan ve gravitasyonla (yerçekimi etkisi ile) çökelmeyen maddelerin çökeltilerek sudan uzaklaştırılması için kimyasal atık su arıtma tesisi, suyun içerisinde bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması için fiziksel atık su arıtma tesisi tercih edilmelidir. Bu prosesler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birbiri ardına gelecek şekilde de kullanılarak arıtma tesisi kurulabilir.

Atıksu arıtma tesisi yapılması planlanırken göz önüne alınması gereken kriterler mevcuttur. Atık su arıtma tesisi kurarken arıtma prosesi, işletim maliyetleri, arıtma tesisinin yapımında kullanılan ekipman ve imalat kalitesi arıtma tesisi için belirleyici parametrelerdir.

Arıtma tesisleri paket atıksu arıtma sistemi olarak dizayn edilmektedir. Evsel, endüstriyel nitelikli atık sular için farklı tiplerde paket arıtma sistemleri yapılmaktadır. Paket atık su arıtma tesisleri; nüfusu az olan turistik tesisler, yazlıklar gibi yerleşim alanları ile şantiyeler, fabrikalar ve üretim tesislerinde uygulama alanı bulmaktadır. Paket atıksu arıtma sistemi kanalizasyon sistemi bulunmayan veya kanalizasyon sistemi olup ta atık su arıtma tesisi istenen tesis yada bölgelerde atıksu arıtma tesisi ihtiyacını en ekonomik ve en kaliteli şekilde çözmeye çalışılan atık su arıtma sistemidir.

Yönetmelikler kapsamında istenilen diğer muayeneler yapılıp günlük kayıt altına alınmalıdır. Atık su arıtma tesisinden istenilen verimin alınması için makineler, motorlar, pompalar ve köprülerin düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Enerji kesintileri ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Uzun süre enerji kesilmelerinde diğer enerji sağlayan kaynakların bulundurulması yararlı olacaktır. İşletme raporları temiz ve itinalı bir şekilde doldurulmalıdır. İşletme hataları gibi bütün özel olaylar; arızalar, yağ ve asit girişi, zaman ve yer belirtilerek günlük deftere işlenmelidir. Uzun süre bakım onarım ve arıza durumunda yetkili birimlere haber verilmelidir.

PAKET ARITMA NASIL ÇALIŞIR

  • Paket arıtmaya girmeden önce, tesis veya işletmeden gelen atıksular yer altı bir betonarme yapıda toplanır. Bu yapı öncesi suda erimeyen parçaların tutulması için kaba ızgara ya da çöktürme haznesi yapılabilir. Bu haznede amaç atıksuyun paket arıtmaya homojen bir şekilde alınmasını sağlamaktır.
  • Dengeleme haznesinde bekletilen atıksular atıksu pompaları ile paket arıtma tankına iletilir
  • Dengeleme haznesinde bulunan dalgıç pompaların tanka atıksuyun transfer ettikten sonra blower ile havalandırma işlemi başlar ve bakteriler oksijen açısından doygunluğa ulaşana kadar devam eder.
  • Havalandırma prosesinden sonra dinlenme-çökelme evresine geçilir. Bu aşamada mikroorganizmaların tank tabanına çökelmesi beklenir.
  • Son aşama olan desarj aşamasında tank tabanından belli bir yükseklikte kalan duru su tank içerisindeki dalgıç pompa ile deşarj edilir. Arıtılmış su alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile klor dozlanır. Mayer Kimya Biyolojik Paket Arıtma Üniteleri sayesinde mevzuata uygun deşarj limitlerinde arıtma işlemi tamamlanır.
  • Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır.
  • Ayrıca istenmesi durumunda Mayer Kimya Biyolojik Paket Arıtma Ünitelerindeki özellikler revize edilerek daha kaliteli çıkış suyu değerleri sağlanabilir. Paket arıtma sonrası su kalitesini arttırmak için kum filtre, karbon filtre, UV ünitesi gibi ileri arıtım ekipmanları eklenebilir.

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERİ

1. SBR (Sequencing Batch Reactors)

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Ardışık Kesikli Aktif Çamur sistemidir. Sistem önce atıksu ile doldurulur, doldurulma esnasında blower tarafından hava beslemesi yapılır ve tank tabanından sisteme difüzörler vasıtası ile ince kabarcıklar halinde oksijen transferi sağlanır. Atıksu kirliliğine ve projelendirilmesine göre belli bir havalandırma süresi sonunda blower duruşa geçer ve tank çöktürme tankı görevi görür. Yaklaşık 2 saatlik çöktürme sonunda sistem içersinde bulunan deşarj pompası veya pnömatik aktüatörlü kelebek vana ile otomatik olarak üst yüzeydeki temiz su deşarj edilir. Deşarj bitimi ardından terfi pompası tekrardan çalışarak tankı doldurmaya başlar. Aynı aşamalar tekrar edilir. Proses günde 4 periyot olarak çevrimsel döngü şeklinde gerçekleşir.

2. CFA (Continuous Flow System)

Sürekli sistemler özellikle büyük debiler için kullanımı uygun olan arıtma prosesidir. Biyolojik paket arıtmaya gelen atıksu ile devamlı beslenerek arıtım, paket arıtmanın içerisinde havalandırma, çöktürme şeklinde devamlı bir şekilde devam eder. Atıksu geldiği sürece arıtma aktif olarak çalışmaktadır.